QS Manager Enterprise Edition

"Verdens beste system for Asset Management".
(- Sitat fra uavhengig konsulent)

Systemet benyttes av alt fra små virksomheter til store konsern og offentlig forvaltning. QSM EE er enkelt å ta i bruk, og gir deg god oversikt over de ressursene du forvalter. Et fleksibelt system for inventarkontroll, med avanserte muligheter for de som ønsker det. Du kan starte med enkel inventarkontroll, og ta i bruk mer avansert funksjonalitet om du føler behov for det. Vi tror at en grunnleggende oversikt over virksomhetens ressurser og deres funksjon i virksomheten, er en forutsetning for å være i posisjon til å håndtere en komplisert og uforutsigbar hverdag. QSM er i bunn og grunn et anleggsregister, som har avanserte muligheter til å utnytte denne informasjonen til praktisk drift og ledelse. Du velger selv hvilket ambisjonsnivå som passer din virksomhet. QSM er et komplett kvalitetssystem som gjør det enklere å administrere virksomhetens ressurser og de aktiviteter, avtaler og rutiner som er knyttet til disse. Inneholder avanserte funksjoner som tilfredsstiller kravene i de mest kjente standarder for kvalitetssikring. Mulighet for automatisk registrering/vedlikehold av IT-utstyr, programvare og brukerne av utstyret. Med QSM EE kan du også enkelt å dokumentere virksomhetsprosesser og hvilke ressurser (objekter) de ulike prosessene er avhengig av, herunder hvilken rolle de ulike objektene har i prosessen. Aavhengighetsforholdene og sammenhengene mellom de ulike objektene blir visualisert i en trestruktur. Et uunværlig støtteverktøy for de som arbeider med HMS, ISO eller ITIL.

Generelt om QS Manager-konseptet

QS Manager® er et norskutviklet kvalitetssystem for å administrere ressurser som eiendeler, personell, leverandører, og de aktiviteter, rutiner og evt. avtaler som er knyttet til disse. Programmene gjør det enklere å tilfredsstille stadig økende krav til dokumentasjon og kvalitetssikring, og de endringsprosesser dette fremtvinger for drift, ledelse og organisatoriske. Vi tror at det å ha oversikt over hva en disponerer av ressurser, og egenskapene til disse, er nødvendig for god ledelse og effektiv drift. En bør derfor begynne med å identifisere de viktigste ressurser i virksomheten, og så få registrert dette. QS Manager gjør denne jobben enklere og morsommere. Vi har lagt inn mange funksjoner og muligheter i systemet til å utnytte denne databasen - både i daglig drift og i ledelse av virksomheten. Det er opp til brukeren å definere hvor mye og hva en vil registrere. Brukes programmet aktivt, vil det bygge opp en verdifull erfaringsdatabase (CMDB), som vil spare både tid og frustrasjon. QS Manager® er derfor et verktøy både for å administrere/holde oversikt over virksomheten, og for å effektivisere den daglige driften. Systemet benyttes derfor både av ledelse og driftspersonell.

QS Manager® gir deg oversikt. Vi tror at en grunnleggende oversikt over virksomhetens ressurser og deres funksjon i virksomheten, vil redusere sannsynligheten for at feil og avbrudd oppstår. Om feil- eller avbrudd likevel skulle oppstå, vil systemet gjøre det både enklere og raskere å komme i gang igjen.

QS Manager® har funksjonalitet som ivaretar de krav som blir stilt til inventarhåndtering og HMS. Hvert enkelt objekt (ressurs som registreres i systemet) får sin egen objekt-ID og registreringskort. Disse kan følges opp med ulike statuskoder. (Eks. "På service", "Utlån", "Internt lager", "Avhendet" ), driftshistorikk etc. Systemet gjør det enkelt å se hvilke funksjoner de ulike ressursene har, hvor de befinner seg i organisasjonen, evt. avtaler eller rutiner som berører de ulike objektene, leverandøren av utstyret mm.

QS Manager® bidrar til å sikre driftsstabilitet og beredskap. QS Manager® hjelper deg å ta de administrative konsekvensene av den plass teknologien har fått i moderne virksomheter. Oversikt over hva man har, med spesifikasjoner, ulike parameter etc., har blitt driftskritisk informasjon, og er en forutsetning om en skal kunne håndtere de endringsprosesser virksomhetene er inne i. Sammenhengen mellom utstyret vi benytter, og den prosessen de ulike ressursene støtter i virksomheten, blir hele tiden mer uoversiktlig. QS Manager® gjør det enklere å ivareta oversikt og kontroll over virksomheten.

QS Manager® er derfor et verktøy som kan effektivisere viktige oppgaver i virksomheten som drift av IT og annet teknisk utstyr, samtidig som det kan benyttes som styringsverktøy for ledelsen. Gjennom systematikken som er lagt inn i systemet, og den erfaringsdatabasen som skapes, vil QS Manager® bli et felles verktøy for driftspersonell og ledelse, og en viktig faktor i virksomhetens kontinuerlige forbedringsprosess.