Forretningsidé

QS Manager skal utvikle og levere produkter og tjenester, som hjelper brukerne å forvalte virksomhetens mest driftskritiske ressurser. Produktene skal effektivisere driften og støtte kvalitetsarbeidet i virksomheten. QS Manager sikrer driftsstabilitet og beredskap.

Metoden "ARI Management"

Vi har utviklet en enkel og systematisk metodikk for ARI Management (Asset/Resource/Inventory Management). Den bygger på følgende elementer: Identifisere ressursene (objektene) virksomheten er avhengig av for å opprettholde driften. I dette ligger også å identifisere hvilke rutiner og planer som må etableres. Identifisere de ulike virksomhetsprosessene, og hvilke ressurser de er avhengig av. Registrere identifiserte ressurser med nødvendige spesifikasjoner - beskrive dem. (Spesifikasjoner er i stor grad blitt driftskritisk informasjon. En vet også at det største effektiviseringspotensialet ligger i å gjøre det raskt og enkelt å finne riktig opplysninger når en trenger dem.) Synliggjøre sammenhenger og avhengighetsforhold. Den teknologiske revolusjonen har gjort det vanskelig å se og forstå hva som henger sammen med hva. Et viktig element for å være i posisjon til å styre sin virksomhet på en god og sikker måte, er å ivareta denne oversikten. Vi tror at enkel visualisering av sammenhegner og avhengighetsforhold, er viktige og nødvendige bidrag til økt driftsstabilitet og beredskap. Vedlikeholde informasjonen. Nøkkelområder: Enkle verktøy, definisjon og fordeling av ansvar for ulike områder. Forankre dette i ledelsen, og benytte felles verktøy for administrasjon og drift.

Mål

QS Manager AS har som mål å utvikle effektive instrumenter og metoder for å forvalte de ressurser som er nødvendige for å holde virksomheten i gang, på en effektiv og sikker måte, herunder virksomhetens IT-installasjon. Vi ønsker å fremstå som en leverandør av både produkter og kompetanse som er knyttet til å kvalitetssikre administrasjonen av virksomheten - synliggjort gjennom konkrete produkter. QS Manager skal utvikle løsninger for å dokumentere hva som finnes av viktige eiendeler/ressurser, og aktiviteter knyttet til disse (eks. IT, telefoner, inventar, kjøretøy, avtaler, leverandører m.m.) Løsningene skal føre til bedrede prosesser i organisasjonene som tar konseptet i bruk. Vi ønsker å være aktive bidragsytere til å etablere og styrke de prosessene som kreves internt i organisasjonen. QS Manager AS skal i første rekke levere standardprodukter, men tilbyr også spesialtilpasninger for å løse spesifikke behov innenfor vårt fagområde. QS Manager AS skal være en seriøs støttespiller til sine forhandlere og kunder. Vi skal være dyktige konsulenter innenfor vårt fagområde, slik at de investeringer kundene (forhandlere og sluttbrukere) gjør, betaler seg mangfoldig tilbake. QS Manager AS skal være en ressurs for ledelse/eiere av bedrifter, organisasjoner og forvaltning, og være et kompetansesenter innenfor kvalitetssikring og sikring av kontinuitet og beredskap.

Idé og filosofi

Administrasjonen i organisasjoner og forvaltning har i vesentlig grad blitt rasjonalisert ved hjelp av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Utviklingen av teknologien har gjort den tilgjengelig for alle virksomheter og privatpersoner. Denne utviklingen har ført til at teknologien i dag forvalter en stor andel av virksomhetenes kjerneområder/verdiskapning. Utviklingen har vært og er akselererende. IT utgjør selve nervesenteret i de fleste virksomheter. (Ordre, økonomi, sekretærfunksjoner, arkivering, konstruksjon, presentasjon, kontor-/salgsstøtte, åndsverk.) En ser også at alle instrumenter som er avgjørende for virksomhetens drift, knyttes nærmere og nærmere IT-installasjonen. Det moderne samfunnet er avhengig av teknologi for å fungere. Dette er i økende grad tilfelle også for våre private hjem. Undersøkelser bekrefter vår egen erfaring om at mange virksomheter unnlater å ta de administrative konsekvensene av denne situasjonen. Kostnaden ved å eie og drifte dataanlegget og annen teknologi, er som en følge av mangel på oversikt og gode rutiner, unødvendig høy. Følelsen av mangel på kontroll over egen arbeidssituasjon har utviklet seg til å bli et alvorlig helseproblem (Ref. SINTEF -02). QS Manager har som hovedidé å sette fokus på disse områdene. Vi ønsker å hjelpe virksomhetene med å effektivisere og kvalitetssikre administrasjonen av driftskritiske ressurser ved hjelp av enkle metoder, understøttet av hensiktsmessige verktøy. QSM EE gir nødvendig dokumentasjon av utstyr med nødvendige spesifikasjoner, og aktiviteter knyttet til dette. Med dette mener vi hva som finnes av utstyr (f. eks. maskiner og programvare, kapasiteter og innhold i de enkelte maskiner), rutinebeskrivelser, system for å fange opp, følge opp og dokumentere avvik, og dokumentasjon av arbeid som blir utført (hva, når og av hvem). Systemet gir oversikt over alle viktige ressurser, og gir mulighet til å logge hvilke handlinger som utføres i tilknytning til hvert enkelt objekt. Du kan få en fullstendig oversikt over leverandører, avtaler og alle involverte personer. Driftskritisk informasjon blir lett tilgjengelig for de som er berørt av den. Videre er det mulig å skaffe oversikt over alle kritiske virksomhetsprosesser, og enkelt se hvilke virksomhetsprosesser som støttes av de ulike objektene, og andre veien: hvilke ressurser som involveres i de ulike prosessene. Systemet kan på bakgrunn av dette, gjøre det enklere å lage detaljerte planer for kontinuitet og beredskap. Disse viser hva som skal gjøres av hvem, og i hvilken rekkefølge, om det skulle oppstå avbrudd i en viktig virksomhetsprosess eller ved en katastrofe av en eller annen art. Vår oppfatning er at det i stor grad fokuseres på den tekniske siden. Ledelsen av virksomhetene må ta ansvar for verdiene alt dette representerer og forvalter. Bedriftene må være i posisjon for å ha kontroll på egen informasjon og egne ressurser/installasjoner.

Vi leverer verktøy som bidrar til dette!

Nye utfordringer

Utviklingen som er nevnt ovenfor, krever endring av måten mennesker arbeider og tenker på. Man er i besittelse av verktøy som griper helt inn i virksomhetens kjerne, og som i økende grad representerer selve infrastrukturen i virksomheten. Da mye av disse verktøyene er relativt komplekse, og konsekvensen ved katastrofe eller uhell i tilknytning til utstyret er så dramatiske, kreves nye rutiner og nye adferdsmønstre. Man står ovenfor helt nye krav til dokumentasjon av hva man har, og rutiner for driften av dette utstyret. Det kommer stadig nye forskrifter som setter krav til dette. Våre produkter skal tilfredsstille disse kravene, og gjøre det enkelt å følge dem. For å få mennesker til å endre adferd over tid, tror vi følgende elementer må være tilstede:

  • Motivasjon - Oppnås med informasjon/kunnskap. Vi må forstå hvorfor vi skal gjøre ting på nye måter.
  • Tilrettelegging - Alt som oppfattes som "ekstraarbeid", har en tendens til å ikke bli utført. Hensiktsmessige verktøy og det å finne et fornuftig nivå på dokumentasjonskravet, er viktige forutsetninger for å få implisert personell til å følge opp de tiltak som iverksettes. Kvalitetssikringen må bli en integrert del av arbeidsoppgavene.
  • Synliggjøring - Mange av de bedrifter vi har diskutert slikt arbeid med, sliter med å synliggjøre de tiltak som iverksettes. Dette anses som en viktig forutsetning for å lykkes.

Våre produkter og tjenester er en konsekvens av denne erkjennelse.

Ved årtusenskiftet ble denne problemstillkingen aktualisert på en tydelig måte. En var nødt til å finne ut hva man hadde av driftskritisk utstyr, og hvilke prosesser som var avhengig av dette utstyret. QS Manager gjør det enkelt å ta inn denne måten å tenke på i det daglige arbeidet. Systemet synliggjør nødvendige rutiner/metoder, og effektiviserer arbeidet med å få dette til å bli en enhetlig og systematisk måte å arbeide på i virksomheten. Dette gir en kontinuerlig forbedringsprosess, ved at kvalitetsarbeidet blir integrert i de egentlige arbeidsprosessene.